پیام رادیو رنگین کمان به مناسبت در گذشت                                         رازق فانی      از شنیدن خبر المناک مرگ شاعر ارجمند کشور ما رازق فانی سخت نا راحت شدیم. رازق فانی این  شاعرگرانقدر ـ  نویسنده و ادیب سخنور و شیوا کلام  که جایگاه ارزشمندی در تاریخ ادب    و  فرهنگ زبان فارسی دارد  دیگر در میان ما نیست . اما سروده های شور انگیز او    هر گز مردنی نیستند.  ما ز نده  ها از مجموعه های شعرئ رازق فانی  چون :    « دشت آیینه و تصویر» « ابر و آفتاب» « شکست شب »  « پیامبران کاذب »     و « پرتو خورشید در دیوار » او  سالیان درازی  بهره خواهیم جست.   کار کنان رادیو رنگین کمان از تورنتوی کانادا این ضایعه ی سترگ فرهنگی را به خانواده – دوستان شادروان فانی و همه حلقه های فرهنگی  و ادبئ کشور تسلیت می گویند.

  

 شکست شب

 

   خونین کفن چو لاله ی صحراست قلب من  

سر گشــته چون نسـیم سبـکپاست قـلب مـن

***

دل تنــگتر ز غنــچه و آشفــــته تر ز گــل

بیتا ب تر ز موجــه ی دریاسـت قــلب من

***

جانبخش ترزبو سه ی ساقی به بزم وصل 

 گــیرنده تر ز نشــه ی صهباست قلـب من 

***

  خـواهد به چشـم خویش ببیند شکست شب   

 بــیدار چون ســتاره ی شـبهاست قـلب من 

*** 

از بــس طــنین خنـــده فرامــوش او شــده 

 لـــبریز گـریه چون دل میــناست قلــب من 

*** 

 ( فـانـی )   دلـم گـرفت ازین شـام پر مـلال 

        در انــتظار جــلوه ی فرد اســت قلـب من          

      

*************     

 

/ 0 نظر / 10 بازدید