تجدید دیدار

 

                                         روز و شب تان بخیر دوستان !

از اینکه چند ماهی از شما دور بودیم پوزش میخواهیم . اکنون به خانه ی خویش باز گشته ایم و شما را به مهمانئ وبسایت رادیو رنگین کمان فرا میخوانیم و این سروده ی ماندگار استاد واصف باختری را به شما ادب پژوهان پیشکش میداریم.

هرگاه مایلید لحظه ی به رادیو رنگین کمان هم گوش فرا دهید مهربانی کرده روی نشانئ زیر کلک کنید:

                          

                               www.live365.com/stations/rangeenkam5132

                   

  

   ای کوزه گر

 

                تازیر این رواق پرندینه زیستیم

                نساج روزگار نداند که کیستیم

              شبنم شدیم و روی به خورشید تاختیم

               آیا هنوز هم نشناسی که کیستیم؟

              افتاده تر ز شاخه ی تاک شکسته ایم

             رزبان گمان مبر که دگر باره ایستیم

              با ابر نوبهار نسبنامه مان یکیست

               تا زیستیم با دل پر غم گریستیم

             بر سنگ مرگ کوب سفال وجود ما

           ای کوزه گر که خسته از ین زندگیستیم

                                                                                      

/ 0 نظر / 9 بازدید