حیران

 این نوشته را شنونده ی عزیز رادیو رنگین کمان آقای عبدالبشیر کریمی از شهر مزارشریف افغانستان فرستاده اند که از همکارئ شان  نهایت سپاسگزاریم:

 

از : منوچهر احترامی

داستانک

                              حیرانی حیران 

 

مار ها قورباغه ها را می خوردندو قور باغه ها غمگین بودند

قورباغه ها به لک لک ها شکایت کردند

لک لک ها مار ها را خوردند و قورباغه ها شادمان شدند

لک لک ها گرسنه شدند و شروع کردند به خوردن قورباغه ها

 قور باغه ها دچار اختلاف دیدگاه شدند

 عده ای از آنها با لک لک ها کنار آمدند و عده ای دیگر خواهان بازگشت مار ها شدند

مار ها بازگشتند و همپای لک لک ها شروع به خوردن قورباغه ها کردند

حا لا دیگر قورباغه ها متقاعد شده اند که برای خورده شدن به دنیا می آیند

تنها یک مشکل برای آنها حل نشده باقی مانده است:

اینکه نمی دانند توسط دوستان شان خورده می شوند یا دشمنان شان !

                              

/ 0 نظر / 7 بازدید