پیام شادباش

               شانزدهم مهر ماه ۱۳۸۶ خورشیدی  ٬  آغازین روز جشن مهرگان ٬

این خجسته یادگار پرافتخار نیا کان مان را به همه ی مردم افغانستان ٬ تاجیکستان و ایران  

                                             شادباش میگوییم .  

                                                                              رادیو رنگین کمان    

                                          www.live365.com/stations/rangeenkam5132                        

/ 0 نظر / 6 بازدید