روزجهانئ مادر را به همه مادران جهان بویژه مادران
         رنجکشیده ی افغانستان وکشور های همزبان:
            تاجیکستان و ایران شاد باش میگوییم.

                                     کارکنان رادیو رنگین کمان

/ 1 نظر / 7 بازدید
عنبرین

با محبت و درود بهارابی عزیز ! ممنون صفای حضور و پیام صمیمی و لبریز لطف تان . به رادیوی دلپذیر رنگین مانند همیش گوش می دهم وامیدوارم همیش لبریز از نو آوری ها و رنگینی ها باشد . به زودی هدیه های هر چند نا قابل اما خواهم فرستاد . پایدار و سر افراز باشید همیش! با ارادت صنم .